Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnych


Życie w wolnym Państwie nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinka drzew na swojej działce obarczone jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w kwestii do drzewostanu.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Kwstię wycinania drzewostanu na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde wycięcie drzewa może być dokonane po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz lub też prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest też pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze wiele dodatkowych przesłanek, która związane są z dodatkowymi kosztami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze wiąże się z niemałymi karami finansowymi

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na wycinkę drzew są takie oto instytucje:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością Skarbu Państwa

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Właściciele nieruchomości, które nie mają uregulowanego https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę organów administracyjnych na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, lub też przesadzenia drzew na inny obszar.

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu

usługi

Copyright © 2019 Grand-med.pl